Gratis verzending vanaf €250 in Nederland en België

Gratis verzending vanaf €250 in Nederland en België

Gratis verzending wereldwijd vanaf €400

Jouw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Monère. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Monère.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Monère behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de tussentijd te wijzigen.

1.3 behalve schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden van bedingen van derden niet door Frontriemenshop.nl erkend.

1.4 Bevestig dat het geleverde product is ontvangen aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod overeengekomen specificaties.

2 Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad gescheiden is.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Monère bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (verlaagd artikel niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, van een bestelling kan niet dan slechts gedeeltelijk gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan volgt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Monère zal, behoudt tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Monère geleverde zaken een keer aan de ongelooflijk zijn aangeboden. Bij het leveren van een huisverslag van het rapport van de vervoerder, inhoudende de weging van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alles op de internetsite vermeld termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.

3 prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verlaagd, behalve indien de tussentijdse prijsverhogingen noodzakelijk zijn.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprankelijkheidswet.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 21% btw.

4 Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenaankoop, uitgaande van de wet verkopen op afstand (artikel 7:5 BW), heeft de vloeistof het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te vertrouwen dit is geldig op alle standaard artikelen en met uitzondering van onze gepersonaliseerde bewerkte artikelen en de swarovski collectie, deze worden op bestelling handgemaakt en zijn daarom niet te bepalen.
Deze termijn begint op het moment dat de verlengde zaken zijn afgeleverd. Indien de situatie na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan Monère teruggezonden heeft, is de koop een feit. De afhandeling is bewaard, voordat u terug gaat naar terugzending, waarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering een schriftelijke melding te maken(per e-mail) door Monère. Het bewijs dat de geleverde zaken betrouwbaar zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en schriftelijke documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de verwerking zijn, bezwaar hebben gemaakt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met het volgende van het overlijden is bepaald in de vorige zin, draagt ​​Monère er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de verzekerde wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen komt geheel voor de rekening en het risico van de diefstal.

1. Onze frontriemen, versieringen, personalisatie op ruiter en/of paardenartikelen, worden op maat, met de hand, speciaal voor u gemaakt. Verleden vervalt het Herroepingsrecht. Een door de consument duidelijk aangetoond kan worden dat het op maat gemaakte product niet voldoet aan de totstandkoming van overeenstemming tussen de consument en ondernemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals beschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde goederen.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

*goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. (denk bijvoorbeeld aan de frontriemen die naar eigen ontwerp worden gemaakt)

*goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezinnen, bijvoorbeeld ivm hygiëne.

5 Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Monère, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Monère. Monère houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacypolitie .

5.2 Monère respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt ​​zorg voor een uitgebreidere behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Monère maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst te verwijderen.

6 Garantie

6.1 Monère zolang de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 Monère is echter niet verantwoordelijk voor de voorgestelde geschiktheid van de zaken voor elk individuele toepassing door de oplossing, noch voor eventuele adviezen voor het gebruik van de toepassing van de zaken.

6.3 De afname is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de schok (achteraf over te gaan tot terugzending aan Monère) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) te melden aan Monère. Onvoldoende gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Monère schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en schriftelijke documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van Gebreken, schade ontstaan ​​na constatering van Gebrek, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van Gebrek, doet dit recht tot reclameren en terugzending vernietigd geheel.

6.4 Indien de klachten van de vernietiging door Monère gegrond worden, zal Monère naar haar keuze van de geleverde goederen vervangen of met de vernietiging een schriftelijke (via e-mail) regeling over de vernietiging treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Monère en mitsdien het bedrag der aansprakelijkstelling is beperkt tot tien hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Monère) tot het maximale in het geval van de aansprakelijkheidsverzekering van Monère gedekte bedrag. Elke aansprakelijkheid van Monère voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende verzekering in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 De ​​garantie geldt niet indien: A) en zolang de schokken jegens Monère in defecte is; B) de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn opgenomen of anderzins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de minimale van Monère; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard van de kwaliteit van de toegepaste materialen.

6.6 Er wordt geen garantie gegeven op het wassen van producten, dit is een geheel op eigen risico.

7 Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij het afsluiten van een vrijblijvende aanbieding door koper, afgesloten Monère zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de afsluitende herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Monère slechts nadat deze verplicht en schriftelijk (per e-mail) zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Monère gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Monère kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de aanbieding goed te begrijpen was, danwel een onderdeek daarvan, een kennelijke vergissing van de beschrijving afgebroken.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk (per mail) overeengekomen.

8 Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Monère en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Monère op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Monère bewaart zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen van opdrachten niet te accepteren of definitief te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder Rembours of na vooruitbetaling.

9 Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; oa gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc.

10 Overmacht

10.1 Monère is niet aansprakelijk, indien en voor haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke vreemde oorzaak, waaronder elke omstandigheid, welke redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de levering, nalatigheden van geleverde prestaties en/ of procedures van Frontriemenshop.nl uitgaande van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gesteld als overmacht.

10.3 Monère sluit zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen enkel geval wordt Monère gehouden enige boete of verontschuldiging te betalen.

11 Aansprakelijk

11.1 Monère is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ​​door verkeerd gebruik van de producten. Lees voor gebruik de verminderde op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Van geschillen, bevestigde uit een overeenkomst tussen Monère en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de effectieve rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Monère er de voorkeur geeft aan het verschil aan de gebruikelijke rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die in overeenstemming zijn met de competentie van de kantonrechter.